Menu Zavrieť

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Všetky obchodné vzťahy sa riadia zákonmi a predpismi Slovenskej republiky

1.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.tetrasport.sk je:

  • Tetralogos s.r.o.
  • Tupolevova 1008/14
  • 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
  • IČO: 52028895
  • DIČ: 2120868134
  • Zapísaná v OR Bratislava I, odd. Sro, vl.č.132468/B
  • e-mail: info@tetrasport.sk
  • telefón: +421 917 099 422

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj. Sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním internetového obchodu a / alebo potvrdením súhlasu pri vyplnení objednávky, kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti do tej doby, kým sú vydávané nové obchodné podmienky.

2. Objednanie tovaru

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho b) prostredníctvom priameho kontaktovania predávajúceho
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci okamžite emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru (ak je tovar momentálne nedostupný). Všetky potvrdené objednávky sú záväzné! V prípade nedoručenia potvrdzujúceho e-mailu po odoslaní objednávky nás prosím ihneď kontaktujte!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru za dohodnutú cenu podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 14 dní od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

3. Ceny

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.
3.2 Ceny v internetovom obchode sú uvedené s DPH.
3.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od počtu kusov objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. Platba

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci výhradne prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. Môžnosť platby pomocou platobnej karty pripravujeme! Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) bankovým prevodom peňažných prostriedkov na účet predávajúceho,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
c) v hotovosti pri prevzatí objednávky na predajni, alebo kuriérom (aktuálne nedostupné)
d) Debetnou alebo kreditnou kartou pomocou online platobnej brány (momentálne nedostupné – pripravujeme)

4.2 Platbu je možné uhradiť iba v mene EUR (€).
4.3 Faktúra je odoslaná predávajúcim kupujúcemu spolu s tovarom.

5. Dodacie podmienky

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 10 pracovných dní od prijatia platby. V závislosti od faktorov sa dodacia lehota môže predĺžiť. O neskoršom termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri zistení tejto skutočnosti telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.3 Tovar bude odoslaný ihneď po zaplatení objednávky, alebo potom, čo boli splnené všetky podmienky.

6. Dodanie tovaru

6.1 Predávajúci zaisťuje dopravu tovaru, a to spôsobom, ktorý vyhovuje parametrom objednávky (miesto dodania, požadovaná dodacia lehota). 6.2 Spôsob dodania tovaru určuje kupujúci pri uskutočnení objednávky. Na výber sú tieto možnosti: a) doručenie kuriérskou službou b) osobný odber na predajni.
6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto, respektíve prevzatie objednávky kupujúcim na predajni.
6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.5 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu aj faktúru (daňový doklad).
6.6 Za tovar zodpovedá predávajúci až do jeho prevzatia kupujúcim.
6.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7. Odstúpenie od objednávky

7.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od vybavenej objednávky (aj po prevzatí tovaru) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Vrátený tovar musí byť:
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva – ak bolo jeho súčasťou),
c) s priloženým dokladom o kúpe.
7.3 V prípade, že kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto podmienok, kupujúci je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar späť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky plnú sumu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. Záruky a reklamácie

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi Slovenskej republiky.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 12 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou dokladu o kúpe. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
8.5 Postup pri reklamácii:
8.5.1 Akonáhle je to možné, informujte nás e-mailom alebo telefonicky o chybe produktu.
8.5.2 Zašlite tovar späť na adresu predajcu:

Tetralogos s.r.o. – Tupolevova 14, 851 01 Bratislava

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom pri vyplnení objednávky alebo pri registrácii účtu sú hromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s nariadením Euróspkej Únie o ochrane osobných údajov. Osobné údaje poskytunuté kupujúcim pri objedávke slúžia výlučne na účely splnenia objednávky. Pre viac informácií navštívte Ochrana osobných údajov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich účet sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej reppubliky.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. októbra 2019